Fotovoltaická elektráreň – fotovoltaika

Fotovoltaika je technický odbor, ktorý sa zaoberá premenou slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Táto premena prebieha vo fotovoltaickom článku, ktorý je vyrobený z čistého kremíka (Si) alebo špeciálnych zlúčenín (CdTe, CIGS). Vznik tohto technického odboru bol nutnou podmienkou na to, aby vznikli solárne elektrárne.

Fotovoltaický jav objavil v roku 1839 devätnásťročný Alexander Edmond Becquerel. Prvý skutočný fotovoltaický článok bol vyrobený z kryštalického kremíka v roku 1954.

Termín "fotovoltaika" pochádza z gréckeho photos čo znamená "svetlo", a "volt", čo je jednotka elektrickej napätia. Výraz "photo-Voltaic" sa používa v angličtine od roku 1849.

Princíp fotovoltaiky

Fotovoltaický článok je vyrobený z kremíka (polovodič). Vzájomným pôsobením slnečného žiarenia a hmoty dochádza k pohlcovanie fotónov a uvoľňovanie elektrónov, v polovodiči potom vznikajú voľné elektrické náboje, elektrón - diera, ktoré sú už ako elektrická energia odvádzané zo solárneho článku cez regulátor dobíjania do akumulátora, alebo ku spotrebiču. Slnečná elektráreň Vám takto zníži energetické náklady!

Fotovoltaická elektráreň (slnečná elektráreň)

Súbor väčšieho počtu solárnych panelov, striedačov a ostatných konštrukčných a podporných prvkov sa nazýva v závislosti od veľkosti a podmienok realizácie slnečná elektráreň alebo fotovoltaická elektráreň. Fotovoltaické elektrárne sa líšia predovšetkým svojím výkonom. Princíp výroby elektrickej energie je u väčšiny zariadenia rovnaký - slnečné lúče dopadajú na povrch fotovoltaického panela a na svorkách sa objaví napätie. Po zapojení do elektrického okruhu tečie v okruhu jednosmerný prúd. V striedači sa jednosmerný prúd a napätie menia na striedavé veličiny a v tejto forme je energia odovzdaná do domácej alebo rozvodnej elektrickej siete.

Fotovoltaické panely (moduly)

Fotovoltaické moduly vznikajú spojením viacerých solárnych článkov, čím tvoria základný článok pre solárne elektrárne. Tam kde je potrebné získať viac energie sa panely spájajú dohromady do tzv. stringov. V súčasnosti výrobcovia uvádzajú garancie na technologickú záruku 5 až 10 rokov a výkonovú záruku na 25 rokov a viac. Vzhľadom na dlhodobé používanie, je potrebné orientovať sa na stabilných a osvedčených výrobcov. Veľa tiež napovedia technické parametre ako je dovolené zaťaženie vetrom a snehom.

Striedač (Inverter)

Fotovoltaické – solárne panely vyrábajú jednosmerný prúd. Premena jednosmerného prúdu na striedavý je zaistená prístrojom, ktorý sa nazýva striedač. Kvalita striedača je daná jeho technickými parametrami. Z pohľadu spotrebiteľa sú najdôležitejšie účinnosť a životnosť. Bez takéhoto striedača, by solárne elektrárne nebolo možné využiť pre bežnú prevádzku v domácnosti.

String Box

Zariadenie, ktoré umožňuje vyviesť výkon z viacerých stringov fotovoltaických panelov do striedača. Spravidla býva vybavený jednosmernou prepäťovou ochranou a komfortnejšie verzie umožňujú monitoring výkonu na úrovni jednotlivých stringov.

Monitoring a diaľková správa

Zariadenie, ktoré umožňuje sledovať zdravotný stav fotovoltaického zariadenia, spravidla cez web prehliadač, prípadne cez externý display. U niektorých výrobcov je možné konfigurovať niektoré parametre aj na diaľku, cez internet. Toto zariadenie Vám zaručí, že Vaša slnečná elektráreň, poprípade viaceré solárne elektrárne budete mať neustále pod kontrolou, čo sa zase odrazí na dlhšej životnosti.

On grid systém

Zariadenie pripojené do distribučnej sústavy. On grid systém je v činnosti len pokiaľ je prifázované k distribučnej sieti. V prípade výpadku siete sa vypína aj zariadenie. Touto variantov Vám fotovoltaická elektráreň zabezpečí zníženie energetických nákladov. Na druhej strane toto riešenie nie je pre Vás ak Vám má slnečná elektráreň poskytnúť úplnú nezávislosť od distribučnej siete.

Off grid systém

Off grid zariadenie umožňuje napájať elektrické spotrebiče bez pripojenia k distribučnej sústave. Toto riešenie je práve pre Vás, ak Vám má Vaša nová slnečná elektráreň zabezpečiť úplnú nezávislosť od distribučnej siete.

Fotovoltaika je pre ľudstvo známa už viac ako 150 rokov. Tak prečo nevyužiť naše znalosti a bohatstvo prírody. Slnečná elektráreň má mnoho výhod, či už pre Vašu peňaženku alebo životné prostredie. Solárne elektrárne realizované v našej réžii sú zárukou spokojnosti pre klientov. Zabezpečím pre Vás komplexný servis od návrhu až po samotnú realizáciu projektu. Využite aj vy to čo Vám ponúkajú obnoviteľné zdroje energie (OZE)!